Usługi bhp i ppoż DLA PROFESJONALISTÓW

Oferta BHP i PPOŻ

Obsługa BHP i PPOŻ Warszwa

Oferujemy rzetelną, sprawną i skuteczną obsługę BHP i PPOŻ Państwa Firmy poprzez fachowy nadzór merytoryczny i sprawne rozwiązywanie problemów. W ramach obsługi realizujemy: szkolenia BHP, PPOŻ, pierwszej pomocy, opracowanie i aktualizację ocen ryzyka zawodowego, opracowanie i aktualizację instrukcji bezpiecznej pracy, wsparcie i nadzór merytoryczny w dziedzinie bezpieczeństwa. Oferujemy wsparcie w trakcie kontroli PIP, sprawną realizację nakazów i analizę wystąpień PIP. Z obsługą BHP i PPOŻ prowadzoną przez naszą firmę możecie Państwo spać spokojnie. Mówimy po angielsku.


Szkolenia BHP Warszawa - dojazd do siedziby Klienta w cenie szkolenia

Oferujemy profesjonalne szkolenia wstępne, okresowe BHP i PPOŻ z dojazdem, stacjonarne prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów również po angielsku. Dojeżdżamy do każdej lokalizacji w Warszawie i w Polsce. Szkolenia BHP i PPOŻ dotyczą stanowisk robotniczych, administracyjno biurowych, inżynieryjno-technicznych, pracodawców i osób kierujących pracownikami. W rejonie Warszawy dojazd do Klienta w cenie szkolenia.

Usługi BHP Warszawa

Nasi Freelancerzy oferują usługi BHP i PPOŻ: szkolenia, opracowanie i aktualizację ocen ryzyka zawodowego, instrukcji bezpiecznej pracy, planów BiOZ, IBWR, dokumentacji powypadkowej. planów organizacji prac, planów organizacji robót i innych. Dojeżdżamy do każdej lokalizacji w Polsce. Mówimy po angielsku.

Szkolenia PPOŻ. Warszawa - dojazd do siedziby Klienta w cenie szkolenia

Oferujemy ciekawe szkolenia PPOŻ, są one jednym z fundamentów zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego. Prowadzimy szkolenia PPOŻ w zakresie zwalczania pożarów oraz ewakuacji dla Pracodawców i osób wyznaczonych do zwalczania pozarów. Nasi specjaliści przeszkolą pracowników Państwa organizacji, Pracodawców w zakresie niezbędnym do spełaniania wymogów PPOŻ. Oferujemy szkolenia PPOŻ w Warszawie i innych lokalizacjach na terenie Polski. W rejonie Warszawy dojazd do Klienta w cenie szkolenia.


Dokumentacja powypadkowa opracowanie - wypadki przy pracy w dordze do i z pracy, zrównane z wypadkami przy pracy

Zapewniamy fachowe i sprawne opracowanie dokumentacji powypadkowej, przygotowanie korespondencji do ZUS, PIP, Prokuratury, GUS, realizację nakazów PIP, opiniowanie wystąpień PIP, wsparcie oraz doradztwo w zakresie wypadków. Skuteczne wsparcie merytoryczne przy opracowywaniu pism procesowych i korespondencji w dziedzinie wypadkowości. Dokładne i sprawne przeprowadzenie postępowania powypadkowego. Proponujemy działania korygujące eliminujące duże ryzyko wypadkowe lub utrzymujące ryzyko wypadkowe na niskim poziomie.

Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ) i Instrukcje stanowiskowe, technologiczne BHP

Sprawne opracowanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego, instrukcji stanowiskowych, technologicznych. IOcena ryzyka zawodowego jest wymagana dla stanowisk może być sporządzona dla procesów lub rodzajów robót.

IBWR - instrukcja bezpiecznego wykonywania robót

Szybko i sprawnie opracujemy IBWR-kę lub IBWR-ki na każdy rodzaj prac. Zapewniamy fachowe sprawne wsparcie w dziedzinie opracowania, aktualizacji, korekt instrukcji bezpiecznego wykonywania robót (IBWR). Kompleksowa obsługa IBWR to opracowanie, aktualizacja, korekta - szybko, dokładnie i terminowo, tak aby Klient był zadowolony.


BiOZ - Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Opracujemy plan BiOZ na każdy kontrakt, rodzaj robót w formie jaką życzy sobie Klient. Zapewniamy fachowe sprawne opracowanie, aktualizację, korektę planu BiOZ. Kompleksowa obsługa to opracowanie, aktualizacja sporządzonego lub korekta istniejącego planu BiOZ - szybko, dokładnie tak aby Klient był zadowolony.


POR - Projekt Organizacji Robót

Opracujemy Projekt Organizacji Robót na prowadzone pracy w formie ustalonej z Zamawiający: szybko sprawnie, terminowo. Projekt Organizacji Robót opracujemy w sposób zgodny z przepisami prawa oraz tak aby został zaakceptowany przez Nadzór BHP.


Audyty

Przeprowadzimy Audyty BHP organizacji, budów, obiektów, projektów, procesów pracy. Audyt ma na celu weryfikację spełniania minimalnych wymów prawnych w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Bezpieczeństwa Pożarowego wybranego obszaru. Dojedziemy do Klientów, oraz do  lokalizacji na terenie Polski. W trakcie przeprowadzania audytu weryfikowany jest stan faktyczny przy użyciu środków i metod stosowanych przez Państwowe organy nadzorczo kontrolne.

Ochrona PPOŻ

Oferujemy przeglądy gaśnic, próby ciśnieniowe hydrantów, szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej wynikające z postanowień Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, organizację prób ewakuacyjnych, weryfikację poprawności lokalizacji oznakowania ewakuacyjnego, wsparcie merytoryczne w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego.