Usługi bhp i ppoż DLA PROFESJONALISTÓW

Sprawna obsługa BHP i PPOŻ

W ramach obsługi oferujemy:

 • szkolenia BHP i PPOŻ (wstępne i okresowe),
 • opracowanie ocen ryzyka zawodowego,
 • prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników,
 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, żądania, wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy - wsparcie w realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy w drodzee do i z pracy, wypadkami zrównanymi z wypadkami przy pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych,
 • nadzór nad zapewnieniem apteczek pierwszej pomocy,
 • nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ,
 • sporządzanie analiz stopnia spełnienia przez Pracodawców wymagań prawnych i zasad w zakresie bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów,
 • opracowanie protokołów powypadkowych z dziedziny BHP,
 • przeszkolenie w zakresie właściwych metod przekazywania i prowadzenia dokumentacji,
 • informowanie pracowników o zagrożeniach wynikających z wykonanej oceny,
 • bieżące informowanie Pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia,
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych,
 • współpraca przy zamieszczaniu informacji o warunkach pracy do skierowań na badania lekarskie,
 • sporządzanie szczegółowych i ogólnych analiz stanu BHP, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 • udział w pracach komisji przekazującej do użytkowania nowe lub zmodernizowane obiekty, maszyny i urządzenia,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów oraz instrukcji ogólnych i stanowiskowych dotyczących BHP, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynków itp.,
 • doradztwo i opiniowanie w zakresie doboru skutecznych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy,
 • analiza stanowisk pracy pod kątem organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami,
 • udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości, posiłków regeneracyjnych i napojów,
 • reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy,
 • wykonywanie zadań związanymi z opisanymi powyżej.