Usługi bhp i ppoż DLA PROFESJONALISTÓW

Sporządzenie dokumentacji BHP

Oferujemy wsparcie przy sporządzaniu, trzymanie pieczy nad dokumentacją BHP, PPOŻ oraz weryfikację poprawności sporządzenia.

Przykładowa lista dokumentacji:

 • powypadkowa,
 • rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • rejestr wypadków przy pracy,
 • rejestr wypadków w drodze do pracy i z pracy,
 • rejestr chorób zawodowych,
 • rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • rejestr prac w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 • rejestr prac, narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy 3 lub 4 zagrożenia,,
 • książka konserwacji dla urządzeń transportu bliskiego,
 • rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, książki rewizyjne urządzeń,
 • rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych wymagań,
 • wykaz nakazów, wystąpień i decyzji państwowych organów,
 • wykaz prac wzbronionych kobietom,
 • wykaz prac wzbronionych młodocianym,
 • wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy,
 • wykaz pracowników wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji,
 • wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • rejestr szkoleń w dziedzinie bhp,
 • rejestr zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy,
 • ewidencja zaświadczeń lekarskich dla celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • wyniki przeglądu obiektu budowlanego,
 • wyniki przeglądu instalacji elektrycznej,
 • wyniki przeglądu instalacji odgromowej,
 • wyniki przeglądu drożności przewodów kominowych dymowych , spalinowych i wentylacyjnych,
 • wyniki przeglądu instalacji gazowej,
 • wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy,
 • wyniki oświetlenia awaryjnego,
 • wyniki przeglądu sprzętu ppoż.,
 • zarządzenia pracodawcy (szkolenia, badania lekarskie, przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej, przydziału napojów i posiłków, zwrotu kosztów okularów korekcyjnych, powołania służby bhp, powołania komisji bhp,
 • ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia o chorobę zawodową,
 • badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy,
 • eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym,
 • wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych,
 • i inne